Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Rakennus Laine Henri Oy käsittelee henkilötietoja tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja verkkosivun www.rakennushenrilaine.net yhteydessä.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä
Rakennus Laine Henri Oy (1936670-7)
Osoite: Vaiviontie 50, 21160 Merimasku
Sähköposti: henrilaine@rakennushenrilaine.net
Puhelin: 045 675 7124

Yhteyshenkilö
Henri Laine
Osoite: Vaiviontie 50, 21160 Merimasku
Sähköposti: henrilaine@rakennushenrilaine.net
Puhelin: 045 675 7124

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • asiakas tai rekisteröity antaa meille asioidessaan kanssamme;
 • syntyvät palvelua käytettäessä; ja
 • saadaan muista lähteistä palvelun tuottamisen yhteydessä; esim. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, luottotietorekisterit, yhteystietopalveluyritykset ja viranomaiset.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä asiointikieli;
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset;
 • Palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja
 • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tuottaminen
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme asiakkaillemme Palvelua. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen.

Lakien noudattaminen
Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Muut tarkoitukset
Voimme käsitellä henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut suostumuksen tällaiseen käsittelyyn.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi, oikeudenkäynti- ja muihin viranomaismenettelyihin liittyen;
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä;
 • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
 • rekisteröidyn suostumuksella osapuolille, joita suostumus koskee.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista sitä tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: henrilaine@rakennushenrilaine.net.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimitetut henkilötiedot järjestelmästä toiseen.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/yhteystiedot.

8. TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme, josta löydät myös viimeisimmän version tästä selosteesta.

© 2020 - Rakennus Henri Laine Oy